Yazı Detayı
18 Eylül 2020 - Cuma 14:16 Bu yazı 186 kez okundu
 
ORTA ÖĞRETİME GENEL BAKIŞ
Abdurrahman ZEYNAL
a.zeynal@hotmail.com
 
 

Öncelikle modern eğitimimizin temellerine şöyle bir göz atacak olursak; 1824 yılında açılan İptida-i Mektebi'ni ilerleyen yıllar Rüştiyeler, Askeri İdadiler, Darulmuallim Mektepleri, Sultaniler, Darul Fünun, Cerrahhane, Tıbhane-i Şahane takip etmiş, eğitimin uyacağı esaslar 1869 yılında yapılan "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi" ile eğitim şekillenmiş, bu nizamname geliştirilerek bugünkü "Milli Eğitimin Temel İlkeleri” oluşturulmuştur. Osmanlıda İptida-i, Rüştiye, İdadi, Sultani ve Darul Fünun şeklindeki sistem Cumhuriyet döneminde; ilk, orta, lise ve üniversite adlarını alarak devam etmiştir.

Daha önceki klasik medrese eğitimine kurumsal anlamda baktığımızda ise; İmam-ı Azam'ın türbesi etrafında şekillenen "Azam Medresesini" Bağdat'ta açılan Nizamiye medreseleri takip etmiş, Osmanlıda bu sisteme Enderun Mektebi ilave edilmiştir. Denilebilir ki tüm bu eğitim kurumlarının felsefi anlamda ortak özelliği; "devlete bürokrat", ana-babaya "hayırlı evlat" yetiştirmekti. Yüzyıllar ve hatta çağlar boyu eğitimimiz bu felsefi temel üzerine kurulmuştu.

Bu gelenek Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde devam etmiştir. Son dönem Osmanlı’daki batılılaşma hareketleri önemli ölçüde bireysel yetkinliği öne çıkaran anlayışı öngörmekle beraber klasik anlayış yirminci yüzyılın sonlarına kadar teoride ve pratikte etkisini htirmekteydi. Ta ki ortaöğretimde okuyan, özellikle 1990 sonrasında mezun olan insan sayısında ciddi artışlar meydana gelince artık liseler, üniversiteler devlete ve kurumlara eleman yetiştirmeyi terk ederek mezunlarına biraz da liberal anlayışın gereği olan; eğitiminizi verdik, "başınızın çaresine bakın" dercesine bin yıllık gelenek terk edilmiştir.

Günümüzdeki eğitim anlayışına gelince; ilk ve orta öğrenim devresinde, öğrencilere kendilerini, devleti yönetmeye yarayacak sosyal bilgilerden mahrum, millî ve sosyal vazifelerini öğrenmeyi ve uygulamaya yetecek yani kaliteli bürokrat eğitimden uzak olarak yetiştirilmektedir. Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan, mevcut siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerden tamamıyla habersiz yetiştirilmeleri sorunların artarak büyümesine sebep olmaktadır.

Milli, dinî ve ahlakî vazifelerini yerine getirmeye elverişli bir ruh eğitiminden geçmedikleri gibi, gerçeği aramaya yönelmiş bir düşünce disiplininden de çok uzak olmaları, istikbalin yöneticilerinin hâlâ on dokuzuncu asrın anlayışı, kanun veya nas gibi öğretilmeye devam edilmektedir. Zeka yerine hafızaya önem verilmekte, eskimiş bütün bilgiler, raflardaki tüm kitaplar adeta öğrencilerin beynine yüklenmeğe çalışılmakta, hiçbir bilimsel temele dayanmayan, Türkiye için son derece zararlı bir bakış açısıyla verilen eğitim anlayışı sürüp gitmektedir.

Dini idealler alay konusu, milli idealler toplum hafızasından kovulması gerekli bir tufeyli gibi gösterilmektedir. Halbuki tecrübe-i hayat ve psikolojinin buluşları, matematik sahasında ki ilerlemeler, atom ve çekirdek fiziğindeki gelişmeler, maddeci kâinat ve tarih anlayışının temellerini yüz yıldır sallamasına karşılık biz hâlâ yüz yıl öncesinin verilerine dayanarak eğitimi sürdürme isteğimiz gençlere zarar vermektedir.

Orta öğretimde eskimiş hipotezler yerine yeni buluşları, nano teknolojiyi, elektronik dünyadaki gelişmeleri, haberleşmenin geldiği boyutları, M. Plank, Einstein, Haisenberg, De Broglie, Şörödinger gibi bilim insanlarının teorilerinin felsefi manaları hakkında öğrencilere doğru dürüst bir şeyleri öğretmekten çok uzağız.

Maddeci anlayışın, kainatın yapı taşları olarak kabul ettiği atomlar ve atom altı parçacıklar spritüel anlayışla ele alınıyor. Hâlbuki gelinen noktada sonsuz kâinat yerini sınırlı bir kainat anlayışına, başlangıcı ve sonu olmayan kâinat tasavvuru, başlangıcı ve sınırları olan kâinat tasavvuruna dönüşmeğe mahkum bırakılmıştır. Eğitim, burada beklenen işlevini ne kaliteli bürokrat yetiştirme, ne anaya babaya hayırlı evlat yetiştirme ve ne de özgür düşünceli/liberal anlayışa sahip bireyler yetiştirme işlevlerinden hiçbirini yerine getirememektedir. Genç beyinler yarının dünyasına maalesef layıkıyla hazırlanmamaktadırlar. Bazıları "Osmanlıcı", bazıları "İslamcı", bazıları "Türkçü" ve bazıları da "batıcı" olarak yetişmekte bu ise toplumsal hayatta tezatlara yol açmaktadır.

Fen bilimleri için söylenenleri düşüncemizin esası olan mantık-ı muhakemeyi ve ondan doğan sonuçları da veremeyiz. Veremiyoruz. Mantığın, kavramlar arasında zaruri, mantıkî ilişkileri kontrol eden bir teknik olduğunu kabul edersek kaba pozitivizm ve ilkel rasyonalizm'den kaynaklanan eksileri tekrar etmeye devam eden bir eğitim anlayışıyla karşılaşmamız mukadderdir. Halbuki eğitimimiz hâlâ nascı ve eskimiş bilgilerin etkisinde varlığını sürdürmektedir.

Orta öğretimimizin sosyal bilimler sahasındaki durumu da diğer bilim dallarından pek farklı değildir. Sosyoloji, mantık, felsefe ve tarih hâlâ yetersizin ötesinde yok sayılmaktadır. Üstüne üstlük zararlı sayılabilecek fikirlerin gelişmesine kaynaklık teşkil etmektedir. Okullarda sosyoloji, psikoloji ve felsefe dersleri olmasa da olur eğitim anlayışı varlığını sürdürmesi düşündürücüdür.

Tarih anlayışı; Avrupa toplumlarının gelişimi esas alınarak öğretilmesi, bir Bizim toplumumuzun kendine güven duyması ve ilerleyebilmesinin temel şartı olmaktan uzaktır. Tarih dersleri Türk toplumunun hayrete şayan gelişimi, gelişim şartları, gelişimin ortaya çıkardığı büyük sanatsal ve kültürel eserleri tanıtıcı olmaktan çok uzaktır.

Türk kültürünün muhteşemliği, İslam Medeniyetinin insanlığa kattığı değerlerinin varlığından habersiz nesiller yetiştirilmektedir. Avrupa tarihinin gelişimi ve insanlığa yaptığı katkıların eksik ve taraflı verilmesi ayrı bir tartışma konusudur.

Tarihimizin ilerleme ve gerileme devirlerini, liderlerin ehliyetine bağlayıp işin içinden çıkmak, hiçbir milli vazifenin ve ulvi idealin zihinlerde teşekkül etmesi için yeterli değildir. Topluma kurtarıcılar ve kahraman liderler beklemek anlayışını empoze ederek, böyle zannedilen fertlerin eteğine yapışarak kalkınacağı hatta cennete gidileceği kanaatinin verilmesini amaçlayan eğitimle bir yere varılamayacağını artık idrak etmek gerekir.

Birde Türk Tarihinin Osmanlı Devleti bölümü anlatılırken büyük ilerlemenin maddî ve manevî tarafını bir kenara bırakıp, askeri zaferleri övmenin, gerileme ve yıkılış devirlerini ise Osmanlı toplumunun dokusunu ve varlığının temelini teşkil eden millî ve dinî ideallerle alaylı bir bakışa sebep olacak şekilde Çaldıran, Mercidabık, Ridanye, Otranto ve Preveze zaferlerinin kültürel, ekonomik, askeri ve startejik büyüklüğünü kavratmaktan uzak olduğu gibi, Özi, Kalas, İbrail, Karlofça, Paserofça, Ayestefenos ve Uşi gibi anlaşma ve mağlubiyetlerin gerçek sebeplerini vermekten uzak olması eğitilen gençlerin ruhi yapılarında büyük zaafiyetler oluşturmaktadır.

Tarih, dürüst bir şekilde araştırılıp tetkik edildiğinde kendisinden beklenen neticeleri verir. Bilim insanlarımız bu işlevi yerine getirdiğini kabul etsek dahi bu bilgilerin ortaöğretim programlarında öğrencinin gelişim düzeyine uygun bir içerik ve teknikle yerleştirilmesi elzemdir. Aksi halde kuru bir bilgi yığını halinde kalacağı gibi, siyasi ve fikri bakımdan, başkalarına bağımlı, gerçek manasıyla köle fertler meydana getirmekten başka bir işe yaramaz. İnsanlar, tutarlı, sistem haline getirilmiş, başarı kazanmış fikirler karşısında teslimiyete hazır halde bulunurlar. Ne yazık ki eğitim anlayışımız tamda bunu sağlayacak nitelikler arz etmektedir.

İmam Hatip Liseleri kurulduğu günlerdeki arzu, istek ve gayreti göstermemekte, birilerinin arka bahçesi gibi düşünülmesi de bu okullara zarar vermektedir. Okullarda okuyan gençler idealist, güzel ahlak timsali kimseler olmaları beklenirken çok farklı alanlara sapma eğilimleri hatta hizip veya grupların metbuu haline gelmeleri eğitimin bir başka acı tarafını teşkil etmektedir.

Çağın ihtiyacı olan sanat okulları ve müfredatları, modern sanayinin istediği ara elemanı yetiştiremediği gibi sosyal, kültürel ve tarihi alt yapıya hizmet vermekten uzaktır. Teknik sınıfı oluşturması düşünülen çıktılar, bürokratik arzular taşımakta, “masabaşı bir iş” peşinde koşmaktadır.

Durum bundan ibarettir. Eğitim bir toplumun olmazsa olmazıdır. Dünyayı algılayan, gelişen bilgi disiplinlerini içselleştiren ve bugünün değil otuz kırk yıl sonrasının bilgi ve tekniğini öğrenmeye çalışan, günün ilerisinde düşünen bireyler yetiştirmek eğitimin esası olmalıdır.

Çözüm ve çare Devlet eğitimi; bilim felsefesi, tarih felsefesi ve gelecekle ilgili "gelecekçi" anlayışla yeniden şekillendirip gençlerin önü açmalıdır. Ortaöğretimdeki program geliştirmeleri bu doğrultuda atılacak adımlarla gençliğin, ülkemizin ve insanlığın kazanımı sağlanmalıdır.

18/9/2020 ERZURUM

 

 

 
Etiketler: ORTA, ÖĞRETİME, GENEL, BAKIŞ, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
10 Ekim 2020
ERZURUM'LU NİYE YETİM HOCA DEDİ
168 Okunma.
29 Eylül 2020
ERZURUM VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
214 Okunma.
15 Eylül 2020
KAĞITÇILIĞIN TARİHİ VE SEKA'NIN KAPATILMASI
138 Okunma.
04 Eylül 2020
ERZURUM EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ
314 Okunma.
29 Ağustos 2020
30 AĞUSTOS ZAFERİ VE İKİ TAZEGÜLLÜ
272 Okunma.
19 Ağustos 2020
AMERİKALILAR BUNLARI YAPARKEN NEREDEYDİNİZ?
216 Okunma.
11 Ağustos 2020
HİLÂFET HALİFELİK TARİHSEL SÜREÇ
237 Okunma.
02 Ağustos 2020
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA AÇIK MEKTUP
268 Okunma.
28 Temmuz 2020
101 YIL ÖNCE ERBAA VE ERZURUM'LU NAHİYE MÜDÜRÜ
172 Okunma.
19 Temmuz 2020
YAYLADA BİR NEHİR: KARASU
341 Okunma.
14 Temmuz 2020
TARİHÎ TÜRK YURTLARINDA EMPERYAL OYUNLAR SONA ERMELİDİR.
194 Okunma.
20 Haziran 2020
KAHRAMAN DOKTORLAR VE KOVİT -19 ÜZERİNE
343 Okunma.
31 Mayıs 2020
AÇIK HAVADA CUMA NAMAZI
336 Okunma.
26 Mayıs 2020
KORONA BİZİ AKILLANDIRAMADI...!
263 Okunma.
04 Mayıs 2020
KORONA ERZURUM VE ÖLÜM
722 Okunma.
28 Nisan 2020
REFORMİST VE MUHAFAZAKAR AYDINLARIN ÇELİŞKİSİ
347 Okunma.
09 Nisan 2020
CAMİDE DEĞİL TOPLUM HAYATINDA DA SAFLARI SIKLAŞTIRIN
483 Okunma.
29 Mart 2020
GÜCÜM ARTIK SADECE DUAYA YETİYOR
508 Okunma.
24 Mart 2020
GÜN TEDBİR ALAMA,BARIŞ VE KARDEŞLEŞME GÜNÜDÜR
346 Okunma.
22 Mart 2020
Hiç bir insan kendi yanlışını İslâm'a mal etmesin
287 Okunma.
16 Mart 2020
KORONA'DAN ÖNCE, KORONA'DAN SONRA
472 Okunma.
02 Mart 2020
GÖÇ,HİCRET,SÜRGÜN
439 Okunma.
09 Şubat 2020
FİLİSTİNDE SON TANGO ve TRUMP
551 Okunma.
02 Şubat 2020
DEPREM VE KADER
318 Okunma.
21 Ocak 2020
2020 YILINDA ÖZELEŞTİRİ YAPMAK
402 Okunma.
14 Ocak 2020
KALKINMA AMA NASIL?
388 Okunma.
06 Ocak 2020
MEHDİ İLE YEHOVA'NIN SAVAŞINA HAZIR OLUN
595 Okunma.
01 Ocak 2020
NOEL YÂ DA YILBAŞI
413 Okunma.
15 Aralık 2019
SİZ HİÇ HODAK OLDUNUZ MU?
660 Okunma.
03 Aralık 2019
ERZURUMUN SORUNLARI VE SİYASİLERE ÇAĞRI
581 Okunma.
23 Kasım 2019
ÖĞRETMEN HATIRALARI OKUNUR
505 Okunma.
11 Kasım 2019
NE OLDU BİZE, BU GİDİŞ NEREYE?
828 Okunma.
31 Ekim 2019
ERZURUMUN GERİ KALMASININ ZİHİN KODLARI
567 Okunma.
26 Ekim 2019
BARIŞ PINARI HAREKATI KAHRAMAN ORDUMUZ VE SONUÇLARI
497 Okunma.
23 Ekim 2019
ERZURUM'U TANITABİLİYOR MUYUZ?
520 Okunma.
20 Ekim 2019
Sultan Melik Mahallesi ve diğerleri...
534 Okunma.
16 Ekim 2019
DARAĞACI MAHALLESİ
491 Okunma.
06 Ekim 2019
TEPE MEZARLIĞI
434 Okunma.
05 Ekim 2019
İFTİRA
458 Okunma.
09 Eylül 2019
HACI CUMA MAHALLESİNDEN ERZURUMU SEYRETMEK
906 Okunma.
05 Eylül 2019
ERZURUM İLE SİVAS'IN SİYASETTEKİ AĞIRLIĞI
518 Okunma.
29 Ağustos 2019
ILICA: NEREDEN NEREYE
705 Okunma.
28 Ağustos 2019
ASKERİ MEKTEPLERİN KISA GEÇMİŞİ
748 Okunma.
18 Ağustos 2019
BENİMLE YÜRMEK İSTER MİSİNİZ?
584 Okunma.
13 Ağustos 2019
ALLAH'U EKBER DAĞINDA DONARAK ŞEHİT OLANLARI ANMA VE UYKU TULUMU
504 Okunma.
02 Ağustos 2019
SÜLEYMAN NECATİ VE ERZURUM
651 Okunma.
20 Temmuz 2019
100. YILINDA MİLLİ MÜCADELE VE ERZURUM -1
585 Okunma.
17 Temmuz 2019
SON ARZUSU OLAN TATAR BÖREĞİNİ YAPAMAMIŞTI
538 Okunma.
11 Temmuz 2019
SAYIN VALİM VE KÜLTÜR MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜRLER
572 Okunma.
06 Temmuz 2019
BAYRAKTAR'DAN KARAYAZI'YA
641 Okunma.
19 Haziran 2019
Bir Şehadet Üzerine İnanları Düşünmeye Çağırmak
651 Okunma.
09 Haziran 2019
TÜRK COĞRAFYASINDA ETNİK TAHRİK YAPILMAMALIDIR
698 Okunma.
03 Haziran 2019
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA AÇIK MEKTUP
736 Okunma.
19 Mayıs 2019
100 YIL ÖNCE 19 MAYIS
702 Okunma.
10 Mayıs 2019
KAYBETTİK...! MAĞLUP OLDUK...!
677 Okunma.
07 Mayıs 2019
Dil...
562 Okunma.
25 Nisan 2019
ERZURUM KİTAP FUARI
840 Okunma.
21 Nisan 2019
Kuyumcu Hafız Nusret Gedik
1127 Okunma.
14 Nisan 2019
YEŞİL MERCİMEK ÜRETİMİ VE ÇÖZÜM
945 Okunma.
26 Mart 2019
ÖNLÜK, FORMA ve AİDİYET DUYGUSU
852 Okunma.
17 Mart 2019
ŞEHİT BURAK TATAR'IN SON VASİYETİ
893 Okunma.
12 Şubat 2019
PALANDÖKEN BELEDİYESİ ve BEYAZ ŞEHİR PALANDÖKEN DERGİSİ
1520 Okunma.
10 Şubat 2019
KARA TREN VE ERZURUM İSTASYONU
892 Okunma.
05 Şubat 2019
HEYBELİADA PAPAZ MEKTEBİ VE RUM OKULLARI
1467 Okunma.
16 Ocak 2019
KENEVİR EKİMİNDEN BEZİRHANELERE
1200 Okunma.
06 Ocak 2019
RADİKAL İSLAMCILARIN DEĞİŞİMİ
974 Okunma.
25 Aralık 2018
SARIKAMIŞ ANMA TÖRENLERİ Er-Vak'ın ESERİDİR
1082 Okunma.
03 Aralık 2018
TARIMSAL ÜRETİM NASIL ARTIRILIR
1393 Okunma.
17 Kasım 2018
TUZAK VE PROVAKATÖR
1391 Okunma.
14 Kasım 2018
OSMANLI PAY EDİLİRKEN
1019 Okunma.
04 Kasım 2018
AZİZİYE TABYALARI, NENE HATUN VE 9 KASIM RUHU
1303 Okunma.
31 Ekim 2018
Av. Tuncer Aktaş Güzel İnsandı
1125 Okunma.
21 Ekim 2018
TARİHÎ TÜRK-ERMENİ MESELESİNE KISA BİR BAKIŞ…
1168 Okunma.
14 Ekim 2018
Güzel Bir Bürokrat
1596 Okunma.
02 Ekim 2018
BÜYÜK SELÇUKLU VEZİRİ NİZAM'ÜL-MÜLK
1517 Okunma.
26 Eylül 2018
NE OLDU BİZE?
1478 Okunma.
17 Eylül 2018
Erzurum'un Yeni Milli Eğitim Müdürünü Neler Bekliyor?
1183 Okunma.
09 Eylül 2018
Duymak istemiyorum!
1366 Okunma.
02 Eylül 2018
Erzurum'da Eğitim Çıkmazı ve Yeni Müdürden Beklentilerimiz
1317 Okunma.
29 Ağustos 2018
TÜRK ORDUSU VE ZAFER BAYRAMI
1106 Okunma.
13 Ağustos 2018
Türkiye-ABD'nin 71 yıllık müttefikliği üzerine
1894 Okunma.
05 Ağustos 2018
ERZURUMUN ALTIN YILLARI(1948-1985)
1440 Okunma.
03 Ağustos 2018
ERZURUM RADYOSU KAPATILMASIN
1079 Okunma.
30 Temmuz 2018
OSMANLI TOPLUMU VE BÜROKRASİ
1306 Okunma.
23 Temmuz 2018
23 TEMMUZ ERZURUM KONGRESİ
1412 Okunma.
17 Temmuz 2018
Mehmet Sekmen Başkanıma Açık Mektup
1219 Okunma.
06 Temmuz 2018
ERZURUM'DAN NARMAN'A
1533 Okunma.
04 Temmuz 2018
Adalet Yine Adalet
1249 Okunma.
27 Haziran 2018
Taş Kalpli!
1412 Okunma.
07 Haziran 2018
Prof. Dr. EROL KÜRKÇÜOĞLU
2828 Okunma.
03 Mayıs 2018
2026 KIŞ OLİMPİYATLARI ERZURUM'A
2097 Okunma.
28 Nisan 2018
Özlemim...
1425 Okunma.
13 Nisan 2018
Milli Eğitim Bakanlığı Tartışılırken
1617 Okunma.
05 Nisan 2018
Acı, Dram ve Çaresizlik
1257 Okunma.
02 Nisan 2018
Gün Batımında Erzurum Ovası
1407 Okunma.
29 Mart 2018
Milli Eğitim Bakalığı'na Açık Mektup
1610 Okunma.
26 Mart 2018
Erzurum sokaklarında kısa bir tur
1463 Okunma.
21 Mart 2018
BİBİLİK oyununu oynadınız mı?
1758 Okunma.
13 Mart 2018
12 Mart Erzurum'un Kurtuluşu ve Yapılan Yanlışlar
2316 Okunma.
05 Mart 2018
Mehmetçik Vakfı ve Afrinde Mehmetçik
1720 Okunma.
14 Şubat 2018
İnsan ve Şeytan Arkadaş Olursa
1808 Okunma.
02 Şubat 2018
O, Bizim Namusumuzu Korudu
1640 Okunma.
26 Ocak 2018
İbrahim Erkal Kültür Merkezi
1611 Okunma.
23 Ocak 2018
Kan Sınırları Haritasından Afrin'e
1531 Okunma.
11 Ocak 2018
Topdağı Caddesi'nden Mecidiye Tabyası'na
1658 Okunma.
06 Ocak 2018
Sarıkamış Anma Törenleri ERVAK'ın Eseridir
1482 Okunma.
02 Ocak 2018
2017 yılı Erzurum Değerlendirmesi
1500 Okunma.
27 Aralık 2017
Şehit oldular...
1490 Okunma.
16 Aralık 2017
Erzurum'da kapanan fabrikalar
2128 Okunma.
07 Aralık 2017
Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Kısa Tarihçesi
1805 Okunma.
25 Kasım 2017
Kanmayın, kandırılmayın, kandırmayın...
1698 Okunma.
23 Kasım 2017
Öğretmen Olmak
1628 Okunma.
16 Kasım 2017
Taziye Çadırı Kaldırılsın!
2095 Okunma.
11 Kasım 2017
140 yıl sonra Aziziye Tabyalarına yürümek
1614 Okunma.
08 Kasım 2017
Eğitimde Kısır Döngü…
1666 Okunma.
06 Kasım 2017
İftira olmuştan beterdir
1729 Okunma.
27 Ekim 2017
Cumhurıyete giden yol
1607 Okunma.
26 Ekim 2017
Milli Mücadele Erzurum'dan Başlıyor-3
1624 Okunma.
21 Ekim 2017
Milli Mücadele Erzurum'dan Başlıyor-2
1717 Okunma.
14 Ekim 2017
Milli Mücadele Erzurum'dan Başlıyor-1
1811 Okunma.
09 Ekim 2017
Şarapnelin kopardığı kol ve toprağa damlayan kan
1709 Okunma.
04 Ekim 2017
Kağızmana Ismarladım Nar Gele...
1718 Okunma.
02 Ekim 2017
Yöneticilerde İtikafa Girse
1548 Okunma.
27 Eylül 2017
Eğitimde her değişim iflasın göstergesidir
1730 Okunma.
23 Eylül 2017
Ciddi, Ciddiyet,Ciddi Olmak..!
1810 Okunma.
19 Eylül 2017
ERZURUM'DA BİR MEKÂN: HAMZAHANE
1862 Okunma.
Haber Yazılımı